ਬੋਲੀਵੁਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਕਟਰ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌ ਤ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ

191

ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗ ਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਟ ਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ ਸੰ ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਥਿੰਦਾ ਤਾਰਕ ਮਹਿਤਾ ਕਾ ਉ ਲਟਾ ਚਸ਼ਮਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗ ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਟਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਦਿ ਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਤਾਰਕ ਮਹਿਤਾ ਕਾ ਉਲਟਾ ਚ ਸ਼ ਮਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁ ਰਗਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕ ਟਿੰਗ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ

ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਟ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾ ਨ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਕਟਰ ਮੰ ਦ ਭਾ ਗੀ ਘ ਟ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਨਾ ਟ ਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਨੀ ਕਲਾ ਕਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇਠਾ ਲਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੱਟੂ ਕਾਕਾ ਅੱਜ ਸ ਦਾ ਸ ਦਾ ਲਈ ਇਸ ਦੁ ਨੀ ਆਂ ਨੂੰ ਵਿ ਛੋ ੜਾ ਪਾ ਗਏ ਹਨ ਨੱ ਢੂ ਕਾਕਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਉਣ ਵਾਲੇ ਘਣ ਸ਼ਿ ਆਮ ਨਾਇਕ ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅ ਲ ਵਿ ਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਨੱ ਟੂ ਕਾਕਾ ਦੇ ਦੇ ਹਾਂ ਤ ਅ ਮਿ ਤ ਮੋ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀ ਡੀ ਆ ਦੀ ਉੱਪਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ

ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਉਣ ਵਾਲੇ ਘਨ ਸ਼ਿ ਆਮ ਅੱਜ ਇਕ ਲੰਬੀ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਸ਼ਿ ਕਾ ਰ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕੈਂ ਸ ਰ ਦੀ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਸੀ ਇਹ ਤਾ ਰ ਕ ਮ ਹਿ ਤਾ ਕਾ ਉ ਲ ਟਾ ਚ ਸ਼ ਮਾ ਚ ਭੂ ਮਿ ਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਟ ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ ਦ ਸੀ ਜੇਠਾ ਲਾ ਲ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਸਾ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾ ਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਸ਼ੋਧ ਵਿਚ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੁੱ ਖ ਸੁੱ ਖ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੱਟੂ ਕਾਕਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ

ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ ਕਿਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇੰਡ ਸ ਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ ਕਾ ਕਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌ ਤ ਤੇ ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗ ਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਧੰਨ ਵਾਦ